top of page

Terms of Use

Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden", "Overeenkomst") zijn een overeenkomst tussen Helpify Community ("Helpify Community", "ons", "wij" of "onze") en u ("Gebruiker", "u" of "uw "). Deze overeenkomst beschrijft de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de  helpify.community  website en al haar producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Services").

 
Accounts en lidmaatschap

 

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met deze overeenkomst, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent. Als u een account aanmaakt op de Website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en alle andere acties die in verband daarmee worden ondernomen. We kunnen nieuwe accounts controleren en beoordelen voordat u zich kunt aanmelden en onze Services kunt gebruiken. Het verstrekken van valse contactgegevens van welke aard dan ook kan resulteren in de beëindiging van uw account. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van u, inclusief enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijk handelen of nalaten. We kunnen uw account (of een deel daarvan) opschorten, uitschakelen of verwijderen als we vaststellen dat u een bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of dat uw gedrag of inhoud onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Als we uw account om de voorgaande redenen verwijderen, kunt u zich niet opnieuw registreren voor onze Services. We kunnen uw e-mailadres en internetprotocoladres blokkeren om verdere registratie te voorkomen.

 
Links naar andere websites

 

Hoewel deze website kan linken naar andere websites, impliceren we, direct of indirect, geen goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of aansluiting bij een gelinkte website, tenzij hierin specifiek vermeld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we geven geen garantie voor het aanbod van bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van andere derden. U dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt via een link vanaf deze website zorgvuldig door te nemen. Het doorlinken naar andere off-site websites is op eigen risico.

 
Verboden gebruik

 

Naast andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden de Website of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

 
Intellectuele eigendomsrechten

 

Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom aan u over dat eigendom is van Helpify Community of derden, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij Helpify Community. Alle handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met onze Website of Diensten, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Helpify Community of Helpify Community-licentiegevers. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die in verband met onze Website of Diensten worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van onze Website en Diensten verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van Helpify Community of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

 
Garantiedisclaimer

 

U stemt ermee in dat uw gebruik van onze Website of Diensten uitsluitend op eigen risico is. U stemt ermee in dat een dergelijke Service wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. We geven geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen, of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn; noch geven we enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van informatie die via de Service is verkregen of dat defecten in de Service zullen worden gecorrigeerd. U begrijpt en stemt ermee in dat materiaal en/of gegevens die worden gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de Service, naar eigen goeddunken en op eigen risico worden gedaan en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van de downloaden van dergelijk materiaal en/of gegevens. We geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die zijn gekocht of verkregen via de Service of transacties die via de Service zijn aangegaan. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Service zal enige garantie creëren die hierin niet uitdrukkelijk wordt gemaakt.

 
Beperking van aansprakelijkheid

 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Helpify Community, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens enige persoon voor (a): enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve dekking of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor gederfde winst, inkomsten, verkoop, goodwill, gebruik van inhoud, impact op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen), hoe dan ook veroorzaakt, onder elke aansprakelijkheidstheorie, inclusief, maar niet beperkt tot, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke plicht, nalatigheid of anderszins, zelfs als Helpify Community is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Helpify Community en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de services beperkt tot een bedrag groter dan één dollar of bedragen die daadwerkelijk in contanten zijn betaald door u aan Helpify Community gedurende de voorafgaande periode van een maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig vergoedt voor eventuele verliezen of als het essentiële doel ervan niet wordt bereikt.

 
vrijwaring

 

U stemt ermee in om Helpify Community en haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen voor en tegen aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, opgelopen in verband met of voortvloeiend uit een derde partij beschuldigingen, claims, acties, geschillen of eisen die tegen een van hen worden ingediend als gevolg van of in verband met uw inhoud, uw gebruik van de website of services of opzettelijk wangedrag van uw kant.

 
Geschillenbeslechting:

 

De totstandkoming, interpretatie en uitvoering van deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien, worden beheerst door de materiële en procedurele wetten van Zwitserland, ongeacht de regels inzake conflicten of rechtskeuze en, voor zover van toepassing, de wetten van Zwitserland . De exclusieve jurisdictie en locatie voor acties met betrekking tot het onderwerp hiervan zijn de rechtbanken in Zwitserland, en u onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken. U doet hierbij afstand van elk recht op een juryrechtspraak in een procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op deze overeenkomst.

 
Wijzigingen en wijzigingen

 

We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of haar beleid met betrekking tot de Website of Diensten op elk moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dat doen, sturen we u een e-mail om u op de hoogte te stellen. Voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

 
Aanvaarding van deze voorwaarden

 

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met alle algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website of de Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet geautoriseerd om de Website en haar Diensten te gebruiken of te openen.

 
Contact met ons opnemen

 

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over deze Overeenkomst of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie die ermee verband houdt, kunt u een e-mail sturen naar policy@helpify.community

 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 14 maart 2020

bottom of page